AFLYSNING AF GENERALFORSAMLINGEN

Kære haveejere

Vi har modtaget en mail fra Gladsaxe Kommune, hvor de grundet det høje smittetryk i kommunen, aflyser vores udlejning af aulaen på Mørkhøj Skole søndag den 18. april 2021.
Da forsamlingsforbuddet samtidig stadig er på 5 personer indendørs, må vi desværre igen i år aflyse generalforsamlingen i april.

Vi vender tilbage med en ny dato, når det igen bliver muligt at leje et lokale og samles mange mennesker.

Der er ikke meget forår i luften i dag, men vi glæder os til at det bliver varmere og vi kan komme forsinket på græs.

Status på kloakken er dags dato, at vi stadig forventer at projektet er færdig senest den 11. juni 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen H/F Fælles Eje

Nyt fra kloakudvalget – FEJL OG MANGLER

31.03.2021

Kære haveejere

Som nogle af jeg har set, skrider arbejdet støt og roligt fremad på Nordbakken.
Brøndene på den ene side af vejen skal graves et godt stykke ned, da haverne på denne side ligger lavere end vejen. Derfor tager disse haver længere tid, men dette var ventet.
Vi krydser fingre for, at Gottlieb ikke støder på forhindringer i jorden, men det ser lovende ud.

 

Fejl og mangler i de enkelte haver
I perioden 24. april til 1. maj 2021 er det tid til at gennemgå din have for fejl og mangler i forhold til det udførte arbejde. Du må forvente, at du selv skal rette dine bede til langs asfaltkanten.

Du kan selvfølgelig ikke tjekke om vand og kloak virker, dette står Gottlieb for.

Det du for eksempel skal være opmærksom på er:
Er der ødelagt noget – her tænker vi ikke på småblomster, men for eksempel større beplantning, postkasser, låger, hegn, indkørsler ect.
Virker din elektricitet i huset – Det er meget vigtigt, at du får afprøvet strømmen, da det kan blive en stor omkostning for den enkelte haveejer, hvis der skal fejlsøges efter at vejene er asfalteret. Hvis strømmen ikke virker, så tjek lige om regningen er betalt, inden du indgiver din klage 😊

Hvis du konstaterer fejl og mangler, bedes du gøre følgende: Send en mail til hf-fe@outlook.dk. I emnefeltet skriver du: Mangler + dit have nr.
Beskriv hvad der er ødelagt og vedhæft gerne et par billeder. Selv om du tidligere har indberettet fejl og mangler, må du gerne gøre det igen, hvis du er i tvivl om vi har registreret din tidligere henvendelse.

Kloakudvalget vil sammen med MOE og Gottlieb gennemgå alle henvendelserne og tage stilling til, om manglerne skal udbedres af Gottlieb. Aller haver er fotograferet inden projektet gik i gang, så gamle skader udbedres ikke.

Hvis du ikke har sendt en mail til os med dine fejl og mangler senest den 1. maj 2021, har du ikke mulighed for at få dem udbedret af entreprenøren og du kan ikke senere rejse krav mod hverken Foreningen eller Gottlieb.

Til sidst vil vi ønske alle en dejlig påske i haven og beder jer om at færdes forsigtigt, da det stadig er en byggeplads. Toiletterne i fælleshuset kan bruges i påsken i dagtimerne og der kan tappes vand på hanen udenfor.

Med venlig hilsen
Kloakudvalget – H/F Fælles Eje

Orientering fra kloakudvalget 9. marts 2021

Kære haveejere.
Det er med stor beklagelse, at vi ikke har kunnet blive enige med Gottlieb om en forcering af kloakprojektet, så afleveringsfristen kunne overholdes.
I skal vide, at kloakudvalget i samarbejde med rådgivere og advokaten har gjort alt hvad der stod i vores magt, for at nå i mål og blive færdig til tiden. Dette har desværre ikke været muligt inden for de givne vilkår og rimelighedens grænser.
Vi er udmærket klar over, at der er medlemmer der mener, at vi kunne sagt os selv, at jorden ville volde os problemer – og at der burde have være taget højde for det i tidsplanen. Det er altid nemt at være bagklog og tidsplanerne i de andre afgivne tilbud var ret ens, så valg af en anden entreprenør havde nok ikke gjort den store forskel.

Vi vil kort beskrive hvorfor en forcering ikke længere er en mulighed.
Da vi modtog et tilbud fra Gottlieb om forcering mod en ekstra betaling på kr. 760.000 for overtid, var aftalen, at projektet skulle afleveres til tiden. Inkluderet var yderligere tidsfristforlængelser på Nordbakken og omkostninger hertil. Vi bad vores advokat udfærdige et tillæg til kontrakten, hvor der også blev stillet krav om dagbøder på kr. 10.000, pr. kalenderdag.
Da Gottlieb modtog dette tillæg til underskrift, fornemmede vi, at de lige pludselig trak i land. Som om de lige skulle revurdere, om de kunne blive færdige til tiden og undgå dagbøder. Vi ved ikke, om de havde forstillet sig, at der ikke var krav hæftet op på så stort et beløb.
Gottlieb har derfor trukket deres tilbud om forcering tilbage – og har i stedet tilbudt at arbejde over i weekenderne frem til den 23. april 2021.
Når Moe accepterer én dags tidsfristforlængelse, er den regnet ud fra en bemanding på 9 mand. I weekenderne arbejder der kun et sjak på tre mand. Det vil sige, at for en ekstra omkostning på ca. kr. 23.000 i overtid, afskrives der kun 0,66 dag for en weekends arbejde.
Der er dags dato godkendt 20 arbejdsdages tidsfristforlængelse. Det er umuligt at vide, hvor mange dage der yderligere kommer til på Nordbakken, men et kvalificeret gæt kunne være, at vi kan risikere at ende op på i omegnen af 30 arbejdsdages tidsfristforlængelse – det vil sige slutdato den 11. juni 2021.
Så for 7 weekenders ekstraarbejde til kr. 161.000, bliver der kun afskrevet knap 5 dage i tidsfristforlængelse – det vil betyde en slutdato den 4. juni 2021.
Man kan næsten sammenligne det med vaccinekalenderen. Slutdatoerne ændrer sig uge for uge og det er bestemt ikke noget at råbe hurra over. Vi vil bare alle sammen i gang med vaccinerne og denne havesæson i en fart.
Og så er der det helt springende punkt – hvor meget bliver der så produceret?
Kloakudvalget og Moe har kigget på historikken i fremdriften og er nået frem til, at Gottlieb ikke får produceret de ønskede meter om dagen.
Kloakudvalget har derfor vurderet, at det er økonomisk uansvarligt at bede Gottlieb om at arbejde i weekenderne.
Så dagens triste udmelding fra kloakudvalget er, at vi forventer en slutdato på kloakprojektet omkring den 11. juni 2021. Vi kan kun håbe på, at Gottlieb er mere heldige på Nordbakken og sætter det lange ben foran, så vi snart kan komme i vores haver. Gottlieb har tilkendegivet over for os, at de hver dag gør deres yderste for at blive færdige så hurtigt som muligt. Det er vi ikke et sekund i tvivl om at de gør, for de har absolut ingen interesse i at forsinke processen, da det er en økonomisk belastning for dem.

Praktiske oplysninger når du skal besøge din have indtil kloakprojektet er afleveret.
Der er som altid adgang forbudt på hverdage, når der arbejdes. Parkering langs motorvejen skal altid ske, så man ikke holder i vejen for andre køretøjer, store som små.
Der vil fra 1. april 2021 være mulighed for at gå på toilettet i fælleshuset i weekender og på helligdage. Der kan tappes vand på herretoilettet. Nøglen til porten vil kunne bruges til fælleshusets hoveddør og det er meget vigtigt, at alle husker at låse efter sig, så vi undgår tyveri og hærværk.
Det vil også være muligt at bruge stisystemet og komme ind ad lågen i weekender og på helligdage fra 1. april 2021. Husk denne låge skal også altid være aflåst.
Bemærk at fælleshusets øvrige faciliteter ikke kan benyttes.
Gottlieb vil sørge for grundig afdækning at byggepladsen i påsken, så det bliver muligt at få adgang til sin have og så vi undgår ulykker.
Det er ikke muligt at komme af med hverken haveaffald eller husholdningsaffald i byggeperioden.
De haveejere der har reserveret fælleshuset i perioden fra 23. april til 13. juni 2021, vil blive kontaktet af bestyrelsen, da der jo desværre ikke kan afholdes fester i denne periode. Øvrig udlejning i sommerperioden, er selvfølgelig stadig underlagt Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Det er ikke første gang at et stort kloakprojekt bliver forsinket og kloakudvalget ville om nogen have ønsket, at vi i Fælles Eje var gået fri.
Sådan blev det desværre ikke – og vi håber på medlemmernes forståelse for denne forsinkelse og beder om, at den gode tone bliver holdt på mail og på Facebook.

Med venlig hilsen
Kloakudvalget

Nyt om forceringen

Hej alle sammen.

Det skal ikke være nemt.
Det er desværre endnu ikke lykkedes os, at få en underskrevet forceringsaftalen med Gottlieb, men vi kæmper stadig for at nå i mål.
Begge parter skal jo være sikre på, at aftalen kan overholdes, inden der skrives under. Vi har clearet aftalen med vores advokat og Gottlieb har lovet at komme med et endeligt svar inden byggemødet på tirsdag.
Gottlieb forventes at arbejde i den kommende weekend, hvor der ikke vil være adgang til haverne i tidsrummet: Fredag kl. 6.00-14.00 og lørdag/søndag 6.00-15.30.

Med venlig hilsen Kloakudvalget

Resultat af kloakafstemningen

Kære haveejere

133 haveejere har givet deres mening til kende, om de syntes vi skulle tidsfristforlænge eller forcere kloakprojektet. Dette svarer til 77 % af medlemmerne er vendt tilbage med deres ønsker for kloakprojektet og vi anser det derfor, for at være repræsentativt for foreningen.

84 haver (63%) gik ind for forcering og 49 haver (37%) ønskede at tidsfristforlænge. Vi vil som altid bede havens revisorer om at gennemgå de indkomne mails.

En enig bestyrelse har derfor bedt Moe A/S og vores advokat Thomas Heintzelmann om, at arbejde videre med henblik på en forcering, med aflevering den 23. april 2021. Det er først når Moe A/S har fremlagt en prognose for regnskabet og advokaten har udfærdiget en aftale med Gottlieb, at forceringen træder i kraft.

Vi har aftalt med Gottlieb, at de skal komme i gang hurtigst muligst, da de er under et stort tidspres hvis aftalen skal kunne holdes. Og vi må gå ud fra, at vores mundtlige aftale udmønter sig i en endelig aftale snarest.

Derfor vil Gottlieb arbejde i denne weekend den 27. og 28. februar i tidsrummet 7.00 – 15.30. 

I aftalen med Moe A/S har vi bedt om, at de hver tirsdag på det ugentlige byggemøde meddeler os, i hvilket tidsrum i den kommende weekend/helligdage de vil udføre arbejde i vores haveforening. Denne information vil hver uge blive sendt ud til alle medlemmerne på mail og lagt på vores hjemmeside/Facebook.

Det er vigtigt, at alle holder sig orienteret om hvornår der arbejdes i foreningen, så de ikke går i vejen eller holder parkeret langs haveforeningerne, så arbejdskørertøjer ikke kan komme frem.

Med venlig hilsen Kloakudvalget

Update på kloakafstemningen

Kære Medlemmer.

Tak for jeres bidrag til afstemningen, som nu er slut.
Resultatet skal nu optælles.
Bestyrelsen afholder møde mandag d. 22. februar, vi offentliggører herefter resultatet på tirsdag (d. 23. feb. 2021)

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

Vi vil gerne høre jeres mening inden Lørdag d. 20. februar 2021

Der er dags dato (17.02.21) sendt følgende besked ud på mail til havemedlemmerne omkring kloakarbejdet, som opfordrer til at I tager stilling til hvilken mulighed, der ønskes at gå videre med.

Kære haveejere
Kloakprojektet er desværre blevet udfordret af blandt andet jordbundsforholdene i haveforeningen.
Nederst på grunden er Gottlieb stødt på mosejord, som er blevet gravet op og udskiftet med ny fast jord.
I et bredt bælte hen over alle tre veje støder Gottlieb hele tiden på siltjord. Denne jordtype kan heller ikke genindbygges og skal også udskiftes. Ligeledes løber der ”kilder” under jorden, der yderligere forsinker fremdriften.
Som tidligere nævnt har Nesa i sin tid har lagt elkablerne alt for højt og midt i vejen. Nogle kabler er derfor blevet gravet over og skal reetableres. De øvrige kabler skal løftes op og lægges tilbage. Dette gøres manuelt og kræver ekstra tid.
Der er ingen der er herre over vejret og jordbundsforholdene i en gammel grusgrav og det er desværre bygherren der hænger på begge dele. Så derfor har Gottlieb løbende varslet tidsfristforlængelse. Pr. den 16. februar 2021 er der allerede varslet 18 dage og vi frygter, at vi måske ender på 25-30 dage inden Nordbakken er færdig.
Kloakudvalget har i denne situation valget mellem at kloakprojektet først bliver færdigt omkring den 3.-10. juni 2021 eller vi betaler Gottlieb for at arbejde over i hverdage, i weekender og evt. på helligdage.

Så vi beder derfor medlemmerne tage stilling til nedenstående to muligheder:

  1. Projektet forlænges med ca. 5-6 uger – omkostningen vil være en forlængelse af byggepladsen på ca. kr. 60.000. Det vil være muligt at opholde sig i haven i alle weekender og på helligdage.eller
  2. Vi har modtaget et tilbud fra Gottlieb lydende på kr. 760.000. Accepterer vi dette tilbud forpligter
    Gottlieb sig til at aflevere det færdige projekt senest den 23. april 2021 og uden yderligere
    tidsfristforlængelser. En eventuel aftale vil selvfølgelig blive gennemset af en advokat.
    Der vil ikke være adgang til haverne i hele perioden frem til den 23. april 2021. Kloakudvalget
    forventer pt. at ekstraomkostningen på kr. 760.000 afholdes inden for budgettet på de 15 millioner.

Moe A/S gennemgår også byggeregnskabet og kommer med deres prognose for, om budgettet på15 millioner holder.
Der er ingen tvivl om, at vi helst havde set, at alt gik efter planen. Men da dette ikke er tilfældet, vil kloakudvalget meget gerne høre medlemmerne om, hvilken mulighed de foretrækker. Så svar venligst på denne mail senest lørdag den 20. februar 2021, så vi kan se hvilken vej pilen peger og herefter træffe en beslutning.

Vi har modtaget en del spørgsmål til vores tidligere udsendte mail, så derfor dette ekstra skriv.
Hvad enten man vælger løsning 1 eller 2 vil der i byggeperioden ikke være adgang til vand og toiletter.
Porten vil fortsat være låst.
Det vil desværre heller ikke være muligt for de forskellige håndværkere, at påbegynde arbejdet i de enkelte haver, før projektet er færdigmeldt jf. vores kontrakt.
Så den store forskel på løsning 1 og 2 ligger i forsinkelsen contra udgiften til overarbejde.
Forskellen er også, at hvis vi vælger at forcere arbejdet, vil der blive arbejdet de fleste af ugens dage til frem til den 23. april og der vil derfor ikke være adgang til haverne før sidst på dagen.
Med venlig hilsen

Kloakudvalget

Ang. Renovationspenge for 2020

Kære Medlemmer.
Der er desværre sket en lille fejl i forhold til tilbagebetaling af de renovationspenge som jer Gladsaxe borgere skal have tilbage for sæsonen 2020.
Pengene skulle være modregnet i opkrævningen for 1. kvartal, men bliver beklageligvis først modregnet i 2. kvartalsopkrævning.

Vi beklager ulejligheden!
Hilsen Bestyrelsen