ORDENSREGLEMENT

Ordensreglement for HF Fælles Eje

PDF: Ordensreglement HF Fælles Eje

§ l:

 • Havelodderne skal anlægges og vedligeholdes som kolonihaver. Adgangen til den enkelte have lod skal ske fra de i området udlagte veje.
 • Hegn omkring haverne etableres som levende hegn, hvis højde ikke må overstige 1,80 m.

Max. bredde på hæk 0,2 m. fra stammen, reglerne i hegnsloven skal i øvrigt være gældende.

 • Raftehegn/ flethegn o. lign. må kun forefindes, som deklarationen fra Gladsaxe Kommune foreskriver og må ikke fungere som skel mellem haverne.
 • Havelågerne skal kun kunne lukkes op ind mod havelodden. Havelodden skal være forsynet med synligt havenummer ved vejen.
 • Antenner skal være forsvarligt anbragt og må max. være 6 m. over terræn.
 • Der må ikke etableres svømmebassin af permanent karakter i haverne. Hvis der anlægges have bassin i haven, skal havelågen af hensyn til børns sikkerhed være aflåselig, og der må ikke forefindes ” smuthuller” i hækken”. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der anbringes et solidt trådhegn lige under vandoverfladen.

 

§ 2:

 • På den enkelte havelod må kun opføres let bebyggelse med et samlet areal på 60 m2.
 • Ingen bygning må være højere end 4,50 m. fra terræn til rygning. Til det bebyggede areal medregnes alle med tag forsynede konstruktioner, herunder overdækkede terrasser, halvtage og lign.
 • Fritstående udhuse, legehuse og drivhuse må ikke være over 10 m2 og højden må ikke overstige 2,4 m. Mod naboskel må højden dog ikke overstige l,80 m. I øvrigt skal reglerne i småhuse reglementet følges.
 • De til beboelse bestemte bygninger må ikke opføres nærmere ved skellet mellem to lodder end 2,5 m. og ikke nærmere intern vej end 2,5 m.
 • Tegninger af nybygninger og tilbygninger skal inden påbegyndelse af byggeriet godkendes af bestyrelsen.
 • Byggetilladelsen er gyldig i 12 mdr. fra godkendelsesdatoen.

 

§ 3

 • Enhver form for afbrænding, herunder afbrænding af haveaffald er streng forbudt. Bortskaffelse af affald følger til hver en tid renoveringsregulativet fra Gladsaxe Kommune.

 

§ 4

 • Vandklosetter må ikke installeres på den enkelte have lod. Spildevand fra køkken kan tillades ført til fedtbrønd på de af Gladsaxe Kommunes stillede vilkår.

 

 

 

§ 5

 • Lejeren er til enhver tid pligtig til at holde sin have renset og i orden. Dette gælder især for tilhørende vej og naboskel. I naboskellet skal der være renset 30 cm fra stammen. Hækken ud til vejen skal være renset. Udvoksede og nedhængende grene fjernes i linje med hegnet.
 • Hvis lejeren efter påtale fra gangudvalget ikke sørger for at få tingene bragt i orden, risikerer lejeren i sidste instans at blive udelukket af foreningen. Gangudvalget vælges af bestyrelsen. Gangudvalget går runder i foreningen i maj, juni og august måned. Datoer og tidspunkter annonceres på opslagstavler eller i nyhedsbrev.

Stk. 2

 • Træer må ikke have en højde på over 6 meter og træernes grene må ikke gro ud over indersiden af hækken. Der kan dispenseres på højden af gamle træer, så frem naboer ikke indgiver skriftlige meddelelse om gener, som bestyrelsen kan godtage. Det er en betingelse for dispensation, at træet ikke formodes at ødelægge evt. drænrør eller andre installationer samt være til fare for at vælte i storm af hensyn til. de omkring liggende kolonihavehuse. Bestyrelsen har bemyndigelse samt ret til at tage højde for, om der ved et evt. salg skal fældes/beskæres træer der er for høje, på sælgers regning.

 

§ 6

 • Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.
 • Bestyrelsen indkalder til pligt / interessearbejde. Så frem medlemmet ikke giver møde uden afbud, skal bestyrelsen idømme vedkommende strafgebyr, hvilket er pligtig ydelse i lejeforholdet. Eventuel fritagelse kan ske ved at lægge et beløb bestemt af bestyrelsen
 • Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til, uden betaling for fritagelse, at medlemmer af helbredsmæssige årsager kan fritages fra pligtarbejde.
 • Nægtelse af pligt / interessearbejde kan medføre eksklusion af foreningen.

 

§ 7

 • Vandspild må ikke finde sted. Det er forbudt at vande med sprinkler. Overtrædelse af dette kan medføre en bod fastsat af bestyrelsen.
 • En uge inden vandåbning skal have lejeren sørge for at havens hovedhane er lukket. Der vil desuden blive opkrævet bod hvis lejeren ikke har lukket hovedhanen. Boden er pr. l. januar 2009 kr. 1000,00.
 • Intet medlem må selv foretage forbindelse til foreningens vandledninger.
 • Det er tilladt at vande med håndholdt have slange i tidsrummet 20.00-22.00 dog ikke græsplæner.
 • Ulige have nummer må vande på ulige datoer, haver med lige havenummer på lige datoer

§ 8

 • Parkering på de interne veje må ikke finde sted. Køretøjer må kun hensættes på de dertil indrettede P-pladser.
 • Der må anlægges “dobbelte ” parkeringspladser på haveloddet.
 • U-indregistrerede køretøjer må ikke oplagres på P-pladser eller havelodder.

§ 9

 • Støjende maskiner, for eksempel motorplæneklippere, må ikke benyttes i tiden lørdag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 07.00, samt helligdage.

§ 10

 • Al form for skydning på have lodderne må ikke finde sted.
 • Legepladsens areal, undtagen toiletbygningen, skal være forladt senest kl. 21.00.

§ 11

 • Oplag på fællesarealer og på de enkelte havelodder af materialer og genstande, som virker skæmmende, må ikke finde sted. Til materialer og genstande henregnes lystbåde, campingvogne, affald o. lign.

§ 12

 • Ifølge politivedtægten er drikkeri ved marketenderi og kontor forbudt.

§ 13

 • Hunde skal føres i snor på fælles arealer. Eventuelle efterladenskaber skal fjernes.

§ 14

 • Vindmøller o. lign. må ikke opsættes på have lodderne

I øvrigt henvises til deklarationen fra Gladsaxe Kommune Ordensreglement

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26 Maj 2004

Ordensreglementet er ajourført med følgende ændringer:

Ændring af § 1 samt § 5.stk 2 – Vedtaget ordinær generalforsamling forår 2019

Ændring af § 7 – Vedtaget ordinær generalforsamling 27 april 2014

Ændring af § 2 og § 8 – Vedtaget ordinær generalforsamling 14 april 2013

Ændring af § 7 – Vedtaget ekstraordinær generalforsamling 20 juni 2012