ORDENSREGLEMENT

for Haveforeningen Fælleseje
PDF: Ordensreglement HF Fælles Eje_2014.pdf

§ 1

 • Havelodderne skal anlægges og vedligeholdes som kolonihaver. Adgangen til den enkelte have lod skal ske fra de i området udlagte veje.
 • Hegn omkring haverne etableres som levende hegn, hvis højde ikke må overstige 1,80 m. Max. bredde på hæk 0,2 m. fra stammen, reglerne i hegnsloven skal i øvrigt være gældende.
 • Raftehegn/flethegn o. lign. må kun forefindes, som deklarationen fra Gladsaxe Kommune foreskriver og må ikke fungere som skel mellem haverne.
 • Havelågerne skal kun kunne lukkes op ind mod havelodden. Postkasser godkendt af P & T skal opsættes og være forsynet med navn og havenummer.
 • Antenner skal være forsvarligt anbragt og må max. være 6 m. over terræn.
 • Der må ikke etableres svømmebassin af permanent karakter i haverne. Hvis der anlægges havebassin i haven, skal havelågen af hensyn til børns sikkerhed være aflåselig, og der må ikke forefindes ”smuthuller” i hækken”. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der anbringes et solidt trådhegn lige under vandoverfladen.

§2

 • På den enkelte have lod må kun opføres let bebyggelse med et samlet areal på 50 m2.
 • Ingen bygning må være højere end 4,00 m. fra terræn til rygning. Til det bebyggede areal medregnes alle med tag forsynede konstruktioner, herunder overdækkede terrasser, halvtage og lign.
 • Fritstående udhuse, legehuse og drivhuse må ikke være over 10m2 og højden må ikke overstige 2,4 m. Mod naboskel må højden dog ikke overstige 1,80 m. I øvrigt skal reglerne i småhuse reglementet følges.
 • De til beboelse bestemte bygninger må ikke opføres nærmere ved skellet mellem to lodder end 2,5 m. og ikke nærmere intern vej end 2,5 m.
 • Tegninger af nybygninger og tilbygninger skal inden påbegyndelse af byggeriet godkendes af bestyrelsen.
 • Byggetilladelsen er gyldig i 12 md. fra godkendelses datoen.

§3

 • Enhver form for afbrænding, herunder afbrænding af haveaffald er streng forbudt. Bortskaffelse af affald følger til hver en tid renoveringsregulativet fra Gladsaxe Kommune.

§4

 • Vandklosetter må ikke installeres på den enkelte have lod. Spildevand fra køkken kan tillades ført til fedtbrønd på de af Gladsaxe Kommunes stillede vilkår.

§5

 • Lejeren er til enhver tid pligtig til at holde sin have renset og i orden. Dette gælder især for tilhørende vej og naboskel. I naboskellet skal der være renset 30 cm fra stammen. Hækken ud til vejen skal være renset. Udvoksede og nedhængende grene fjernes i linje med hegnet.
 • Hvis lejeren efter påtale fra gangudvalget ikke sørger for at få tingene bragt i orden, risikerer lejeren i sidste instans at blive udelukket af foreningen. Gangudvalget vælges af bestyrelsen. Gangudvalget går runder i foreningen i maj, juni og august måned. Datoer og tidspunkter annonceres på opslagstavler eller i nyhedsbrev.

§6

 • Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fællesfaciliteter.
 • Bestyrelsen indkalder til pligt/interessearbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde uden afbud, skal bestyrelsen idømme vedkommende straf gebyr, hvilket er pligtig ydelse i lejeforholdet.
 • Eventuel fritagelse kan ske ved at erlægge et beløb bestemt af bestyrelsen. Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til, uden betaling for fritagelse, at medlemmer af helbredsmæssige årsager kan fritages fra pligtarbejde. Nægtelse af pligt / interessearbejde kan medføre eksklusion af foreningen.

§7

 • Vandspild må ikke finde sted. Det er forbudt at vande med sprinkler. Overtrædelse af dette kan medføre en bod fastsat af bestyrelsen.
 • En uge inden vandåbning skal havelejeren sørger for at havens hoved hane er lukket. Der vil blive opkrævet en bod hvis lejren ikke har lukket hovedhane. Boden er pr. 1. januar 2009 kr. 1.000,00.
 • Udebliver lejeren til vandlukning kan der ligeledes blive opkrævet en bod. Boden er pr. 1. januar 2009 kr. 1000,00
 • Intet medlem må selv foretage forbindelse til foreningens vandledninger. Det er tilladt at vande med håndholdt haveslange i tidsrummet 20:00 – 22:00 dog ikke græsplæner. Ulige havenummer må vande med håndholdt haveslange på ulige datoer og lige havenummer må vande med håndholdt haveslange på lige datoer.

§8

 • Parkering på de interne veje må ikke finde sted. Køretøjer må kun hensættes på de dertil indrettede P-pladser.
 • Det er tilladt at anlægge max. 2 parkeringspladser på eget havelod.
 • Det anbefales og henstilles, at bilkørsel på H/F Fællesejes veje om søndagen mellem kl. 10 til kl.12 begrænses til absolut minimum, da foreningens medlemmer udfører fællesarbejde.
 • Undtaget er syvende måned, i hvilken der ikke udføres pligtarbejde.
 • Uindregistrerede køretøjer må ikke oplagres på P-pladser eller havelodder.

§9

 • Støjende maskiner, for eksempel motorplæneklippere, må ikke benyttes i tiden lørdag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 07.00, samt helligdage.

§ 10

 • Al form for skydning på have lodderne må ikke finde sted.
 • Legepladsens areal, undtagen toiletbygningen, skal være forladt senest kl. 21.00.

§11

 • Oplag på fællesarealer og på de enkelte havelodder af materialer og genstande, som virker skæmmende, må ikke finde sted. Til materialer og genstande henregnes lystbåde, camping-vogne, affald o. lign.

§ 12

 • Ifølge politivedtægten er drikkeri ved marketenderi og kontor forbudt.

§13

 • Hunde skal føres i snor på fællesarealer.
 • Eventuelle efterladenskaber skal fjernes.

§ 14

 • Vindmøller o.Iign. må ikke opsættes på have lodderne.
 • I øvrigt henvises til deklarationen fra Gladsaxe Kommune.

 
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 26. maj 2004
 
Vedtægterne er ajourført med følgende ændring:
Ændring af § 7 – vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 20. juni 2012
Ændring af § 2 og § 8 – vedtaget på den ordinære generalforsamling 14. april 2013
Ændring af § 7 – vedtaget på den ordinære generalforsamling 27. april 2014