NYT OM KLOAKERING

Indkaldelse og bilag vedr. generalforsamlingen d. 15. september 2019 ses under ” Om os” / “Generalforsamling”

Indkaldelse og bilag vedr. generalforsamlingen d. 10. august 2019 ses under ” Om os” / “Generalforsamling”

Venligst bemærk, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt jf. vedtægterne, §9 – stk. 8. Kun ejer eller medejer har stemmeret.

Projekt fra MOE A/S

Den økonomiske vurdering af kloakprojektet er nu blevet opdelt, så det kun omhandler vores haveforening. Vi har afleveret de sidste rettelser til MOE A/S mandag d. 8. juli. og er blevet lovet den færdige vurdering i uge 28. Projektet bliver herefter lagt på hjemmesiden og udsendt sammen med indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.

Dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. kloak.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling lørdag den 10. august kl. 10 i fælleshuset.

På mødet vil en repræsentant fra Moe A/S svarer på spørgsmål vedr. projektet.

Arbejdernes Landsbank har ikke mulighed for at deltage, men bestyrelsen vil fremlægge bankens foreløbige lånetilbud og betingelser.

Bestyrelsen undersøger pt. muligheden for en anden belægning end asfalt og lægning af rør til fibernet. Vi har stadig ikke modtaget svar fra kommunen på hvor vi skal tilsluttes hovedkloakken og forventer tidligst at have et færdigt notat fra Moe A/S til udsendelse sidst i juni 2019.

En lille bøn fra bestyrelsen:

Bestyrelsesarbejdet bygger på frivilligt arbejde, og kloakprojektet er ikke bare et lille ekstraprojekt til en regnvejrsdag hvor man keder sig.  Pt. er vi tre der prøver at samle trådene, og vi har ikke ressourcer til også at beskrive hver en lille ændring på de sociale medier/hjemmeside. Ydermere skal vi også orientere og være enige med de tre andre haveforeninger samt resten af bestyrelsen.

Bestyrelsen forventer ikke ros for deres arbejde, vi har jo meldt os frivilligt. Modsat forventer vi heller ikke, at vi bliver modarbejdet af den ene konspirationsteori efter den anden.

Og grunden til at vi ikke har offentlig gjort tal fra Moe A/S endnu, er IKKE, at vi har hemmeligheder for medlemmerne, men blot at materialet ikke er færdigt endnu. Det var en fejl fra H/F Samvirkes side, at de fik offentliggjort tallene – og de er derfor taget af deres hjemmeside igen. For fremtiden vil alle tal vi modtager fra Moe A/S være rettet mod vores egen forening, og vi vil ikke modtage oplysninger om de andres tal. Vi er rigtig mange mennesker, der skal have en hverdag koordineret med møder/frivilligt arbejde og det er ikke altid lige nemt, da der også skal tages hensyn til arbejde, hjemlige forpligtigelser, sygdom og ferie.

Er der nogen der har spørgsmål eller undres i almindelighed, så venligst brug et andet forum end Facebook. Send en mail til bestyrelsen eller mød os i kontortiden – og vi vil gøre vores bedste for at svare.

Vi gør vores yderste for at opfylde kommunens krav om kloakering til tiden og hvis nogen mener, at kunne gøre det bedre eller kan bibringe viden og arbejdskraft til kloakudvalget/bestyrelsen, står den enhver frit at stille op og ændre på tingene.

Generalforsamlingen den 28. april 2019

Bestyrelsen har informeret generalforsamlingen om det modtagne notat fra Moe A/S.

Da notatet er modtaget den 26. april, har det desværre ikke været muligt at behandle det i de fire haveforeninger og i vores egen bestyrelse. Men vi vil alligevel gerne orientere om de foreløbige tal. Venligst bemærk, at der tages forbehold for alle tal, da dette er første udkast.

Den del af projektet der er fælles, forventes at koste 90.000 kr. pr. have. Med et 20-årigt fælleslån i Arbejdernes Landsbank, vil den månedlige udgift pr. have være på ca. 650 kr./måned . Bemærk at man ikke har glæde af rentefradraget på et fælleslån.

Moe A/S har også regnet på, hvad det vil koste at anlægge tanke i de enkelte haver. Denne løsning vil efter ca. 2,5 år være dyrere end at få etableret kloak. Da tankene skal tømmes jævnligt – og udgiften til lægning af nye vandrør og reetablering af asfalt er den samme. Moe A/S pointerer også, at kommunen til enhver tid kan opsige aftalen om tankløsningen og kræve en kloak etableret istedet. Det kan derfor umiddelbart ikke anbefales at vælge tankløsningen.

Moe A/S anbefaler, at kloakprojektet udføres uden for sæson, da haveforeningen bliver én stor byggeplads med mange gener: tung trafik, støv og larm og ufremkommelige veje. Selvfølgelig er der øgede udgifter i forbindelse med vinterforanstaltninger og dårligt vejr, men alternativet vil være en sommer, hvor vi ikke har megen glæde af vores haver. Moe A/S har i deres tal lagt en buffer ind på 20 % til uforudsete udgifter. Vi forventer, at projektet kan blive udført i vinteren 2020/2021, så de enkelte haver efterfølgende har tid til rørføring og tilslutning på egen grund.

Den del af projektet der vedrører den enkelte have er svær at give en pris på, men Moe A/S regner med at udgifter til kloak og vandrør, (15 m i fællesgrav) vil koste 25.000 kr./have. Det står den enkelte husejer frit for at udføre projektet selv. Dog er det et krav, at det er en Autoriseret kloakmester der står for tilslutningen, da der skal afleveres en underskrevet attest til bestyrelsen/kommunen.

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at få en pris fra Moe A/S på hvad omkostningen bliver, hvis vi vil have gravet et ekstra rør ned til etablering af fremtidigt fibernet. Vi videregiver spørgsmålet til Moe A/S – og medtager prisen i det endelige materiale.

Når det endelige materiale foreligger, vil det blive offentliggjort på vores hjemmeside og udsendt som mail/brev. Der forventes afholdt ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien, hvor der skal tages stilling til, om vi vælger tankløsningen eller kloak.  

Notat fra Moe A/S modtaget den 26. april 2019

Vi har modtaget et nota fra Moe A/S, med en økonomisk vurdering på hvad det vil koste at etablere vand og kloakker, alternativt samletanke i alle fire haveforeninger. Notatet skal behandles og opdateres med nye ændringer, i de fire foreninger før det kan offentliggøres.

Frist for aflevering af forprojekt  til  Gladsaxe  Kommune

Kommunen har accepteret en forlængelse til d. 01.11.2019.

Orienteringsmøde vedr. kloak – afholdt i Fælleshuset den 28. oktober 2018

Grundlejekontrakten

I den nye grundlejekontrakt mellem Kolonihaveforbundet (K.F.) og Gladsaxe Kommune (G.K.) har K.F. skrevet under på, at de fire haveforeningerne på matr. nr. 5: Tornhøj, Skrænten, Fælles Eje og Samvirke inden d. 01.06.2019 skal udfærdige en foreløbig handleplan for en kommende kloakering/samletanke. Foreningen skal senest den 1. juni 2023 kunne dokumenter over for Gladsaxe Kommune, at der ikke udledes eller nedsives spildevand på de lejede arealer. Det betyder, at alle haveejere skal aflevere en attest underskrevet af en autoriseret kloakmester.

Kontrakten løber fra den 01.01.2019 – 01.01.2039. Bestyrelsen har endnu ikke modtaget en kontrakt mellem H/F Fælles Eje og K.F., men der er ingen vej tilbage, vi skal i gang med at træffe beslutninger og spare op.

Det er desværre ikke muligt for bestyrelsen at komme med et kvalificeret gæt på, hvad det færdige projekt kommer til at koste – og sammenligningstal fra andre haveforeninger kan ikke rigtig bruges til noget, da de enkelte haveforeninger er meget forskellige. Vi har forsøgt, at overbevise G.K. om det problematiske i, at vi som lejere selv skal projektere og finansiere et kloakprojekt. Men kommunens svar var helt tydeligt. Hvis vi var utilfredse, kunne vi bare flytte – og så sluttede den dialog.

Der har været afholdt et par møde med de fire andre haveforeninger og Tom Atkins fra K.F. om kommende kloakering, men vi føler ikke, at vi bliver ordentlig informeret fra K.F., så vi fire haveforeninger har bedt om et møde med Keld Rehder fra Gladsaxe Kommune, så hurtigt som muligt.

Ekstraordinær generalforsamling

Der er på en ekstraordinær generalforsamling den 28.10.2012 givet bemyndigelse til, at bestyrelsen kan bruge op til kr. 175.000 på et forprojekt, så vi kan finde ud af, hvad en forventet pris på projektet bliver kontra prisen på at etablere samletanke.

Der vil i efteråret 2019 blive afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal stemmes om hvilken løsning vi vælger samt vedtagelse af det endelige projekt.

Møde med Arbejdernes Landsbank

På et møde med Arbejdernes Landsbank den 19. september 2018 tog Torben og Gitte en overordnet snak med Niels Lund Sørensen og Camila Fuchs om foreningens muligheder mht. belåning. Banken kan tilbyde, at lånet til hovedentreprisen kan optages som et 20-årigt fælleslån, evt. 30 år – hvis Gladsaxe Kommune går med til at forlænge grundlejekontrakten. Bemærk at renter på fælleslånet ikke vil være fradragsberettiget.

Omkostningen til etablering og tilslutning på eget lod skal finansieres af den enkelte haveejer, som har mulighed for at søge om et lån i Arbejdernes Landsbank, hvor der skal stilles sikkerhed. Hvis der er friværdi i kolonihavehuset kan dette bruges som sikkerhed.

Banken er gået med til, at vi kan ændre vores vedtægter, så hver haveejer ikke hæfter solidarisk for hele lånet, men kun for 125 % af vores haveandel. Dette gælder også selv om man ikke deltager i hovedlånet og er selvfølgelig kun aktuelt, i tilfælde af at haveforeningen går konkurs – og det tænker jeg ikke nogen af os har interesse i.

Banken stillede også som betingelse, at når en have sælges skal fælleslånet indfries. Det vil sige, at den nye køber ikke kan overtage fælleslånet, men skal sørge for egen finansiering.

Ny regel for venteliste

§ 13 pkt. 2 i grundlejekontrakten er blevet ændret til:

”Kolonihaveforeningernes udlejning skal ske via en offentlig venteliste. Placering på ventelisten sker ud fra, hvornår man har anmodet om at komme på ventelisten. Personer med bopæl i Gladsaxe Kommune har forrang på ventelisten”.

Bestyrelsen har besluttet, at de ca. 25 der pt. står på venteliste har førsteret til ledige haver, derefter kommer borgerne i Gladsaxe Kommune og så nye opskrevet efter 12.05.2019.

Husk ventelisten åbner igen søndag den 12. maj 2019.

Hussalg

Bestyrelsen forventer at der vil komme en del haver til salg i forbindelse med den kommende kloakering. Dette gælder ikke kun i H/F Fælles Eje, men også i de andre haveforeninger i Gladsaxe Kommune. Går du i salgstanker inden vi begynder på projektet, er det ikke nogen god ide at vente til sidste øjeblik. Havesalget foretages af frivillige – derfor er der en begrænsning for hvor mange have vi kan nå at sælge på en sommer.

Mødet sluttede med, at bestyrelsen opfordrede medlemmer der har erfaring med anlægsarbejder, kloakering og lignende til at rette henvendelse til bestyrelsen. …